Názov kurzu: Kurz opatrovania (platné v SR aj EÚ)

Akreditácia: Kurz opatrovania je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod číslom: 4645 / 2011
www.employment.gov.sk (stránka MPSVR SR)

Komu je kurz určený (cieľové skupiny):

  • Kurz je určený záujemcom, ktorí si chcú respektíve potrebujú rozšíriť svoj odborný profil v záujme úspešného uplatnenia na trhu práce, či už doma alebo v zahraničí.
  • Kurz je určený pre nezamestnaných, ženy po materskej dovolenke a tím, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách podľa § 84.

Citácia zákona: „Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania, t. j. buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín do 31. decembra 2011 „

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: 232 hodín,
teoretická časť: 85 vyučovacích hodín
praktická časť: 55 vyučovacích hodín
odborná prax: 92 hodín

Čo kurzom získate (profil absolventa):

  • schopnosti a zručnosti zabezpečiť nevyhnutnú opatrovateľskú starostlivosť fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby od detského veku až po starobu
  • spôsobilosť zabezpečovať svojim klientom opatrovateľskú starostlivosť v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami i s prihliadnutím na prípadné zdravotné postihnutie
  • zručnosti na poskytnutie komplexnej opatrovateľskej starostlivosti
  • vedomosti a zručnosti komunikovať s klientom, jeho okolím a inštitúciami.

Forma opatrovateľských kurzov:
Denná a externá, pri intenzívnej forme výučby, kurz trvá aj zo záverečnými skúškami 26 dní.

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu:
absolvovanie písomnej, ústnej a praktickej skúšky.